เครือข่าย
ชื่อโครงการ รัตนรวมพลคนใส่ใจ มอก.
โรงเรียน รัตนจีนะอุทิศ
ทีม รัตนะ รวมพล คนใส่ใจ มอก.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนแกนนำและนักเรียนเครือข่ายได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมาตรฐาน ตะหนักถึงความสำคัญและประโยชนของการมาตรฐานในการเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ

2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำและนักเรียนเครือข่ายกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการจัดทำกิจกรรมเครือข่าย เพื่อประโยชน์ของตนเอง ชุมชน และประโยชน์ต่อสาธารณชน

3.  เพื่อสร้างค่านิยม และเห็นความสำคัญของสินค้า ที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้นักเรียน ชุมชน และโน้มน้าวให้มีการซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง

4.  เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบเผยแพร่มาตรฐาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัย ละการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน มอก. ระหว่างนักเรียนโรงเรียนและชุมชน

5.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนแกนนำอัศวิน มอก. ต่อนักเรียนเครือข่ายและโรงเรียนให้เกิดเครือข่ายด่านการเผยแพร่มาตรฐาน

เป้าหมาย

1.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 400 คน

2.  นักเรียนจากเครือข่าย 300 คน

3.  ชุมชนรัตนจีนะอุทิศจำนวน 80 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ 01/07/2559
วันที่สิ้นสุดโครงการ 31/10/2559
ระยะเวลา 123 วัน
งบประมาณ 20000
ความก้าวหน้า
100%
รายละเอียดความก้าวหน้า
คำแนะนำ
ในการประสบผลสำเร็จ
(สำหรับกรรมการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุปรีดา จันทร์สมมิตร
เครือข่ายชุมชนที่ขยายได้ 0 คน
     สั่งพิมพ์

เอกสารเพิ่มเติมโครงการ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง

แผนการดำเนินการ
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาทำงาน กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ วันที่เสร็จ การติดตามความก้าวหน้า เอกสารแนบ ชุมชน
1 กิจกรรม อบรมพัฒนาหลักสูตรคณะครูโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ พร้อมทั้งผู้บริหารมอบนโยบายให้แทรกเนื้อเกี่ยวกับความรู้ด้านการมาตรฐานภายใต้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามค่านิยม12 ประการ ในหลักสูตรสถานศึกษา 8 สาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 2 วัน 24/06/2559 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 28/06/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
2 การประชุมคณะชุมคณะกรรมการผู้จัดทำโครงงานและนักเรียน เครื่อข่ายเพื่อวางแผนการดำเนินงานและประเมินผลการผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 8 กรกฎาคม 2559 1 วัน 08/07/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 08/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
3 กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้และแจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กับผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนรัตนจีนะอุทิศ และชุมชนใกล้เคียงของคณะผู้จัดทำโครงงาน 1 วัน 11/07/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 11/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
4 กิจกรรมสำรวจสินค้าที่มีเครื่องหมาย “ของดี” จากนักเรียนโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 วัน 12/07/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 15/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
5 กิจกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการมาตรฐานให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายที่ 75ในงานวิชาการ “ราษฎร์บูรณะนิทรรศ 59” (6 โรงเรียน) 2 วัน 25/07/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 26/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
6 กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล มอก.และการแสดงเต้น “หุ่นยนต์ มอก. รักษ์โลก”ของนักเรียนแกนนำและนักเรียนเครือข่ายในงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสินค้า มอก. 5 วัน 15/08/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 19/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
7 กิจกรรมของนักเรียนเครือข่าย ฐาน “วิทย์สร้างสรรค์ สานฝัน สู่อัศวินมอก.” เพื่อขยายผลความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 1 วัน 05/09/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 05/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
8 ตลาดนัดอาชีพวิถีไทย ใส่ใจ มอก. 8 วัน 14/09/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 21/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
9 กิจกรรมการสอนบรูณาการ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ 64 วัน 08/07/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 04/10/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
10 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 39 วัน 08/08/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 24/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
11 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การมาตรฐานกับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายที่ 75 ( 4 โรงเรียน ) 51 วัน 15/08/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 04/10/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
12 กิจกรรมค่ายเครือข่าย อัศวิน มอก. 1 วัน 25/09/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 25/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
13 ห้องเรียน มอก.จำลอง 88 วัน 15/07/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 10/10/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
14 กิจกรรม สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมดี ชีวีแจ่มใส่ ปลอดภัยเพราะใส่ใจมอก สร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 88 15/08/2559 นักเรียนยุวชนแกนนำอัศวิน มอก. และครูที่ปรึกษา 10/10/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ