เครือข่าย
ชื่อโครงการ งามตาผ้าซิ่น ถิ่นพ่อขุน สนับสนุนภูมิปัญญา พัฒนาสู่มาตรฐาน มอก. ปี2
โรงเรียน โรงเรียนเมืองเชลียง
ทีม อัศวิน มอก.MCL
จังหวัด สุโขทัย
วัตถุประสงค์

1. เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมาตรฐานในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีมแก่กลุ่มเยาวชนแกนนำให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบมีความสามัคคีและมีคุณภาพ

4.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีจิตสารธารณะเพื่อส่วนรวม  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

5. เพื่อปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) อย่างถูกต้องปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

1เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย ให้กับนักเรียน โดยการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน จัดทำเป็นเว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้

2 สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน

3 เสริมสร้างให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ แสดงศักยภาพในการจัดทำกิจกรรมขยายเครือข่าย เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนโดยผ่านกิจกรรมตามโครงการ

4 เสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสารธารณะใช้เวลาว่างในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมตามศักยภาพ

5 การมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน  คณะครู โรงเรียน และชุมชน ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) พัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม
           เชิงปริมาณ

1. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จำนวน 1,401คน   ร้อยละ 100

2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 119คน             ร้อยละ 100

3. โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย                                   ร้อยละ 80

4. โรงเรียนป่างิ้ว                                                  ร้อยละ 80

5. โรงเรียนวัดเกาะน้อย                                          ร้อยละ 80

6. โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั้ง                                                  ร้อยละ 80
7. โรงเรียนบ้านพระปรางค์                                      ร้อยละ 80
8. โรงเรียนเมืองด้งวิทยา                                          ร้อยละ 80

9. ชุมชนใกล้เคียงทั้งในชุมชนและนอกชุมชน                    ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดโครงการ

1. นักเรียนกลุ่มแกนนำ ยุวชนอัศวิน มอก. MCL ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน รักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. นักเรียนกลุ่มเครือข่าย ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน รักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80

วันที่เริ่มโครงการ 16/06/2559
วันที่สิ้นสุดโครงการ 06/10/2559
ระยะเวลา 114 วัน
งบประมาณ 12400
ความก้าวหน้า
100%
รายละเอียดความก้าวหน้า
1.การประชุมวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการยุวชน อัศวิน มอก. 
2.จัดตั้งชุมนุมยุวชน อัศวิน มอก. มีจำนวนนักเรียนในชุมนุมจำนวน 25 คน โดยมีครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 คน
3.จัดตั้งวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เกี่ยวกับเรื่องยุวชน อัศวิน มอก. จำนวน 26 คน โดยมีครูผู้สอน 1 คน
สอนเกี่ยวกับเรื่องการมาตรฐานมอก. การจัดทำสื่อการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ในวิธีต่าง ๆ
การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สินค้าที่มีมาตรฐาน มอก. และบอกถึงความแตกต่าง
4. รับสมัครเครือข่ายยุวชน อัศวิน มอก. MCL โดยมีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 568 คน
5.จัดทำหลักสูตรการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านในการเรียนการสอนวิชาการวาดลวดลายผ้าซิ่งตีนจก
โดยครูวลีวรรณ โขนงนุช ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
6.นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
โดยมีวิทยากรจาก โรงงานทิพย์ สุโขทัย
7.เผยแพร่ความรู้ต่อผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเมืองเชลียง
8.นำสินค้าและภูมิปัญญาชาวบ้านจัดบูทเพื่อจำหน่ายหารายได้ให้กับนักเรียนแกนนำ มอก.
และเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายและภูมิปัญญาชาวบ้านต่อชุมชน
9.จัดวิชาเพิ่มเวลาเรียนลดเวลารู้ "ยุวชน อัศวิน มอก. MCL" มีสมาชิกทั้งหมด 26 คน ประกอบไปด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
10.จัดตั้งชุมนุม "ยุวชน อัศวิน มอก MCL" มีสมาชิกทั้งหมด 43 คน ประกอบไปด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
11. นักเรียนแกนนำอัศวิน มอก. MCL ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการทอผ้าซิ่นตีนจก เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
12. ประชุมวางแผนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระและคณะกรรมการทุกฝ่าย ในการดำเนินงานกิจกรรม ยุวชน อัศวิน มอก.
13. จัดทำแผ่นพับเพื่อนเป็นประโยชน์ให้กับคนพิการคนตาบอด เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้วยโปรแกรมฝังโค้ดจีอาร์
14. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศูนย์ยุวชน อัศวิน มอก. จำนวน 4 ครั้ง โดยมีนักเรียนชั้น 2/1 2/2 2/3 1/1 1/2 2/6 2/7 2/8 
15. กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องในวันรณรงค์ออกเสียงประชามติ
16. กิจกรรมสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก. ภายในอำเภอศรีสัชนาลัย
17.อบรมศูนย์ยุวชนอัศวิน มอก. mcl ครั้งที่ 5 นักเรียนชั้น ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8
18.กิจกรรมปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หมู่บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก
19.กิจการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก.และสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ณ ตลาดนัดอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เวลา 08.00-12.00 น.
20.กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 24 สิงหาคม 2559 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 900 คน
21.กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว จำนวนนักเรียน 53 คน วันที่ 25 สิงหาคม 2559
22.กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนวัดเกาะน้อย จำนวนนักเรียน 43 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 80
23.กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ จำนวนนักเรียน 55 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 80
24.กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จำนวนนักเรียน 30 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 80
25 กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27.พัฒนาเว็บไซต์ให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐาน มอก. อย่างต่อเนื่อง
26.กิจกรรมบูรณาการความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน มอก. เข้ากับรายวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คำแนะนำ
ในการประสบผลสำเร็จ
(สำหรับกรรมการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ภัทรารัตน์ พิกุลแกม
เครือข่ายชุมชนที่ขยายได้ 52 คน
     สั่งพิมพ์

เอกสารเพิ่มเติมโครงการ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง
1 โครงงาน "งามตาผ้าซิ่น ถิ่นพ่อขุน สนับสนุนภูมิปัญญา พัฒนาสู่มาตรฐาน มอก. 07/07/2559 09:32:50
2 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานยุวชน อัศวิน มอก. MCL ปีการศึกษา 2559 06/08/2559 17:34:15
3 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2559 06/08/2559 17:37:49
4 คำสั่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 06/08/2559 17:39:23
5 บันทึกข้อความจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 06/08/2559 17:41:14
6 คำสั่งนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า 06/08/2559 17:42:54
7 บันทึกข้อความขออนุญาตลงพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย 05/10/2559 10:58:49
8 บันทึกข้อความขออนุญาตลงพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียง โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 05/10/2559 11:01:53

แผนการดำเนินการ
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาทำงาน กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ วันที่เสร็จ การติดตามความก้าวหน้า เอกสารแนบ ชุมชน
1 ประชุมวางแผนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 วัน 31/08/2559 นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม 31/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
2 กิจกรรมขยายเครือข่ายอัศวิน มอก. MCL 1 เดือน 30/09/2559 นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
3 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา 1 วัน 29/07/2559 นายปิยะวัฒน์ ยอดยิ่ง 01/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
4 กิจกรรมจัดบูทขายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชุมชน 1 วัน 08/07/2559 นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม 29/06/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
5 กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 1 วัน 01/07/2559 นายปิยะวัฒน์ ยอดยิ่ง 01/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
6 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่องการอนุรักษ์ลายผ้าซิ่นตีนจก 4 เดือน 30/11/2559 นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม 30/11/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
7 กิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาด้วยมือเรา 1 เดือน 31/10/2559 เด็กหญิงนัฐนันท์ เข็มทอง 31/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
8 กิจกรรมวางแผนดำเนินงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ 1 เดือน 30/09/2559 นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
9 กิจกรรมประชุมวางแผนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานยุวชน อัศวิน มอก. MCL 1 เดือน 31/08/2559 นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม 31/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
10 จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ มอก.ด้วยรหัสจีอาร์โค้ด(สำหรับคนตาบอด) 1 วัน 31/08/2559 นางสาวสุนิษา วงศ์สารสิน 31/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
11 กิจกรรมอบรมศูนย์ยุวชน อัศวิน มอก. MCL ครั้งที่ 1 1 วัน 01/06/2559 นางสาวนิรชา จีนสมุทร 01/06/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
12 กิจกรรมอบรมศูนย์ยุวชน อัศวิน มอก. MCL ครั้งที่ 2 1 วัน 15/07/2559 นายโสภณัฐ คำจ้อน 15/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
13 กิจกรรมอบรมศูนย์ยุวชน อัศวิน มอก. MCL ครั้งที่3 1 วัน 15/07/2559 นายโสภณัฐ คำจ้อน 15/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
14 กิจกรรมอบรมศูนย์ยุวชน อัศวิน มอก. MCLl ครั้งที่4 1 วัน 29/07/2559 นายโสภณัฐ คำจ้อน 29/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
15 กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน มอก.และสนับสนุนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 วัน 04/08/2559 นายปิยะวัฒน์ ยอดยิ่ง 04/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
16 กิจกรรมสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก. 1 วัน 04/08/2559 นางสาวสุนิษา วงศ์สารสิน 04/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
17 กิจกรรมอบรมศูนย์ยุวชน อัศวิน มอก. MCL ครั้งที่5 1 วัน 11/08/2559 นายปิยะวัฒน์ ยอดยิ่ง 11/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
18 กิจกรรมปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 1 วัน 08/08/2559 นางสาวสุนิษา วงศ์สารสิน 08/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
19 กิจการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก.และสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 1 วัน 18/08/2559 นายโสภณัฐ คำจ้อน 18/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
20 กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 วัน 24/08/2559 นายปิยะวัฒน์ ยอดยิ่ง 24/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
21 กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั้ง จังหวัดสุโขทัย 1 วัน 25/08/2559 นายปิยะวัฒน์ ยอดยิ่ง 25/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
22 กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน มอก.และสนับสนุนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องในงานกีฬาสีภายในครั้งที่ 46 1 วัน 02/09/2559 นายโสภณัฐ คำจ้อน 02/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
23 กิจกรรมเปิดบูทให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเนื่องในวันกีฬาสีภายในครั้งที่ 46 1 วัน 31/08/2559 นายโสภณัฐ คำจ้อน 31/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
24 กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนวัดเกาะน้อย จังหวัดสุโขทัย 1 วัน 29/09/2559 นางสาวสุนิษา วงศ์สารสิน 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
25 กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ จังหวัดสุโขทัย 1 วัน 30/09/2559 นายโสภณัฐ คำจ้อน 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
26 กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว จังหวัดสุโขทัย 1 วัน 30/09/2559 นายโสภณัฐ คำจ้อน 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
27 กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก. กับโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จังหวัดสุโขทัย 1 วัน 30/09/2559 นายโสภณัฐ คำจ้อน 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
28 จัดทำสื่อการเรียนการสอนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 สัปดาห์ 30/09/2559 นายปิยะวัฒน์ ยอดยิ่ง 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
29 จัดทำแผนการเรียนการสอนบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 เดือน 30/09/2559 นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
30 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้มาตรฐาน มอก. อย่างต่อเนื่อง 1 เดือน 06/10/2559 นางสาวสุนิษา วงศ์สารสิน 06/10/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
31 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ภูมิปัญญาชาวบ้านและมาตรฐาน มอก. อย่างต่อเนื่อง 1 เดือน 06/10/2559 นายปิยวัฒน์ ยอดยิ่ง 06/10/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
32 สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงงาน 3 เดือน 06/10/2559 นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม 06/10/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ