เครือข่าย
ชื่อโครงการ อัศวิน มอก. ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม 2
โรงเรียน พระซองสามัคคีวิทยา
ทีม อัศวิน มอก. ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด นครพนม
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมาตรฐาน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม

2. เพื่อเผยแพร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  สร้างเครือข่ายจิตอาสา ในการทำความดี ด้านการมาตรฐานดำเนินการให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไป มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม

3. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียนและชุมชนจากการได้รับความรู้ด้านการมาตรฐาน มอก.

4. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 12ประการ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

1เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จำนวน 589 คน นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียงจำนวน 10 โรงเรียน ชุมชนจำนวน 20 หมู่บ้าน

2 เชิงคุณภาพ นักเรียนและชุมชนมีความรู้และตระหนักถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้

ตัวชี้วัดโครงการ

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมาตรฐาน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม

- การใช้แบบประเมินโครงการ

- แบบสังเกต,การสอบถาม

- แบบประเมิน

 

2. นักเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ต่อไปได้

- การใช้แบบประเมินโครงการ

- แบบสังเกต,การสอบถาม

- แบบประเมิน

 

3. จำนวนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน อย่างน้อย ึเครือข่ายขึ้นไป

- การใช้แบบประเมินโครงการ

- แบบสังเกต,การสอบถาม

- แบบประเมิน

 

4.มีเครือข่ายอัศวิน มอก. ระดับ K1-K4 ทั้งในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียงในจังหวัดนครพนม อย่างน้อย 700 คน

-การทำแบบทดสอบ

- แบบทดสอบ

5. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้

- การใช้แบบประเมินโครงการ

- แบบสังเกต,การสอบถาม

- แบบประเมิน

 

6.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 12ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง

- การใช้แบบประเมินโครงการ

- แบบสังเกต,การสอบถาม

- แบบประเมิน

 

วันที่เริ่มโครงการ 01/06/2559
วันที่สิ้นสุดโครงการ 28/02/2560
ระยะเวลา 271 วัน
งบประมาณ 20,000
ความก้าวหน้า
100%
รายละเอียดความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่1 วันที่ 6 สิงหาคม 2559

ดำเนินการจัดทำกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมปลูกจิตฝึกวินัยเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ “อัศวิน มอก. ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

   1.1  การประชุมวางแผนการดำเนินงานในระดับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

   1.2  การประชุมครูที่ปรึกษาร่วมกับทีมอัศวิน มอก.

   1.3  กลุ่มแกนนำอัศวิน มอก.ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อสร้างแกนนำอัศวินเครือข่ายให้กับสมาชิกในชมรม “รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม”

2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายขยายความรู้กับ PW

    2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน

    2.2 กิจกรรมขยายเครือข่ายอัศวิน มอก. ในโรงเรียน

    2.3  กิจกรรมประชาสัมพันธ์นอกโรงเรียน

3.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม

    3.1 การทัศนศึกษาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่2 วันที่ 6 กันยายน 2559  ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมลัดเลาะเคาะตูให้ความรู้ มอก.

2.ขยายเครือข่ายอัศวิน มอก.ในโรงเรียนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม6

3.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม1(ศึกษาดูงาน/อบรม)

4.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม2(กิจกรรมลดพลังงาน)

5.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม3(กิจกรรมลดปริมาณขยะ)

6.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม4(กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว)

7.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม5(กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์)

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่3 วันที่ 6 ตุลาตม 2559  ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้

 สรุปภาพรวมโครงการ รายงาน

โครงการ “อัศวิน มอก. ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม 2”นี้  ดำเนินการเพื่อปลูก

จิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการมาตรฐาน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อเผยแพร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการทำความดี มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม ผ่านการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 12ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยการนำวงจรเดมมิ่ง  PDCA  มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมหลัก 3กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมปลูกจิตฝึกวินัยเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ “อัศวิน มอก. ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมสร้างเครือข่ายขยายความรู้กับPW และกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม  จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ภาพรวมของการดำเนินโครงการอัศวิน มอก.ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม2 ภาพรวมของการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด  นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมาตรฐาน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ต่อไปได้ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค่านิยม 12ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน ทั้งนี้เพราะว่าในการ

ดำเนินงานมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี

คำแนะนำ
ในการประสบผลสำเร็จ
(สำหรับกรรมการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ธิดาวัลย์ บุญมั่งมี
เครือข่ายชุมชนที่ขยายได้ 596 คน
     สั่งพิมพ์

เอกสารเพิ่มเติมโครงการ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง

แผนการดำเนินการ
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาทำงาน กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ วันที่เสร็จ การติดตามความก้าวหน้า เอกสารแนบ ชุมชน
1 ปลูกจิตฝึกวินัยเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ"อัศวินมอก" มิถุนายน 2559-กรกฎาคม2559 15/07/2559 ครูที่ปรึกษาและทีมอัศวินมอก. 12/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
2 ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน มิถุนายน 2559-กรกฎาคม2559 29/07/2559 ทีมอัศวิน 15/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
3 ขยายเครือข่ายอัศวิน มอก.ในโรงเรียน มิถุนายน 2559-กรกฎาคม2559 29/07/2559 ทีมอัศวิน 15/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
4 เดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยว มอก.ในชุมชน มิถุนายน 2559-กรกฎาคม2559 29/07/2559 ทีมอัศวิน 15/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
5 ขยายเครือข่ายอัศวิน มอก.ในโรงเรียนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม1 มิถุนายน 2559-กรกฎาคม2559 29/07/2559 ทีมอัศวิน 21/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
6 ขยายเครือข่ายอัศวิน มอก.ในโรงเรียนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม2 มิถุนายน 2559-กรกฎาคม2559 29/07/2559 ทีมอัศวิน 21/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
7 ขยายเครือข่ายอัศวิน มอก.ในโรงเรียนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม3 มิถุนายน 2559-กรกฎาคม2559 29/07/2559 ทีมอัศวิน 21/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
8 ขยายเครือข่ายอัศวิน มอก.ในโรงเรียนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม4 มิถุนายน 2559-กรกฎาคม2559 21/07/2559 ทีมอัศวิน 21/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
9 ขยายเครือข่ายอัศวิน มอก.ในโรงเรียนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม5 มิถุนายน 2559-กรกฎาคม2559 29/07/2559 ทีมอัศวิน 21/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
10 ลัดเลาะเคาะตูให้ความรู้ มอก. สิงหาคม2559-กันยายน2559 30/09/2559 ทีมอัศวิน 31/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
11 ขยายเครือข่ายอัศวิน มอก.ในโรงเรียนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม6 สิงหาคม 2559-กันยายน2559 30/09/2559 ทีมอัศวิน 23/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
12 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม1(ศึกษาดูงาน/อบรม) พฤษภาคม2559-สิงหาคม2559 31/08/2559 ทีมอัศวิน 31/07/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
13 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม2(กิจกรรมลดพลังงาน) พฤษภาคม2559-กันยายน2559 30/09/2559 ทีมอัศวิน 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
14 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม3(กิจกรรมลดปริมาณขยะ) พฤษภาคม2559-กันยายน2559 30/09/2559 ทีมอัศวิน 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
15 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม4(กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว) พฤษภาคม2559-กันยายน2559 30/09/2559 ทีมอัศวิน 31/08/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
16 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม5(กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์) พฤษภาคม2559-กันยายน2559 30/09/2559 ทีมอัศวิน 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
17 กิจกรรมผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มิถุนายน 2559 - กันยายน 2559 05/09/2559 ทีมอัศวิน 24/06/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ
18 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมสาระท้องถิ่นและบูรณาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สิงหาคม 2559-กันยายน2559 30/09/2559 ทีมอัศวิน 30/09/2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดูเอกสาร ดูรายชื่อ